Enerji Dergisi Facebook Enerji Dergisi Twitter Enerji Dergisi RSS
AB’nin enerji verimliliğindeki kazancı bağımlılığı azaltacak!

Avrupa Parlamentosu kabul ettiği Enerji Verimliliği Direktifi Taslağı ile Avrupa’nın enerjide  dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji güvenliğini artırmak için harekete geçti. Parlamentonun konuyla ilgili oturumunda Direktif taslağa ilişkin bilgi veren Endüstri Araştırma ve Enerji Komisyonu raportörü Claude Turmes, “Direktif sayesinde petrol ve gaz piyasasındaki bazı oligarklar bundan böyle daha az para kazanacak!” dedi.

 
ab_ulkeleri.jpg

Avrupa Parlamentosu, yeni ‘Enerji Verimliliği Direktifi Taslağı’nı 11 Eylül 2012 tarihli oturumunda 25 karşıt, 19 çekimser oya karşın 632 oyla kabul etti. Avrupalı parlamenterlerin ezici çoğunlukla onay verdiği Direktif taslağının, yasama yetkisini Avrupa Parlamentosu ile paylaşan AB Konseyi’nde de önümüzdeki günlerde kabul edilip, Birlik Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu’nun konuyla ilgili oturumunda Direktif taslağının sunumunu yapan Endüstri Araştırma ve Enerji Komisyonu raportörü Claude Turmes, taslağın muazzam bir ortak çaba ve uzlaşının sonucu olarak hazırlandığını belirterek, “Enerji verimliliğini geliştirmeyi amaçlayan bu Direktif, Avrupalı yurttaşlar ve iş çevreleri için büyük önem taşıyor. Bu Direktif, ekonomik krize ve işsizliğe karşı bir düzenleme olacaktır. Ne mutlu ki, bu Direktif sayesinde petrol ve gaz piyasasındaki bazı oligarklar bundan böyle daha az para kazanacak!” dedi. Birlik üyesi ülkelerin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını anımsatan Claude Turmes, “Buna rağmen  sadece 2011 yılında doğal gaz, petrol ve diğer enerji kaynaklarını satın almak için 488 milyar Avro’yu bulan astronomik bir kaybımız oldu. Gayrisafi yurtiçi hasılamızın % 4’ünü oluşturan bu rakam, Rusya ve dünyanın diğer yerlerindeki oligarklara Avrupa’dan yapılan en büyük servet transferidir.” diye konuştu.
 

Ülkeler verimlilik hedefini ortaya koyacak

Avrupa Birliği’nin yeni Enerji Verimliliği Direktifi yürürlüğe girdiğinde konuyla ilgili daha önceki Direktifler (2004/8/EC ve 2006/32/EC) hükümsüz kalacak… Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi arasında sağlanan uzlaşma doğrultusunda kabulüne kesin gözüyle bakılan yeni Direktif’in getireceği ana değişiklikler özetle şöyle sıralanabilir:

Üye ülkelerin her biri, birincil veya nihai enerji tüketimi ile birincil veya nihai enerji tasarrufu ya da enerji yoğunluğunu esas alacak şekilde Gösterge Enerji Verimliliği Hedefi ortaya koyacak. Bunun ardından 20 Haziran 2014’e kadar Avrupa Komisyonu, kaydedilen gelişmeyi ve Birliğin 2020 yılında birincil enerji tüketiminde en fazla 1474 milyon TEP ve/veya nihai enerji tüketiminde de 1078 milyon TEP değerlerini sağlamasının mümkün olup olmadığını değerlendirecek.

Kamu binalarının örnek rolü

Üye devletler, kamu ve özel sektöre ait tüm ticari binalar ile ikametgah amaçlı ulusal yapı stoğunun yenilenmesi için yatırımları seferber etme konusunda uzun vadeli bir strateji oluşturacaklar. Bu stratejinin ilk versiyonu 30 Nisan 2014’e kadar yayımlanacak ve her üç yılda bir güncellenecek. Bu Strateji Belgesi, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planlarının bir parçası olarak Komisyon’a sunulacak.

Kamu kurumlarının enerji verimliliği uygulamalarında örnek oluşturması gerekecek. Üye devletler, bunun gereği olarak, 1 Ocak 2014’ten itibaren merkezi hükümetin sahip olduğu ısıtmalı ve/veya soğutmalı kamu binalarının toplam taban alanının her yıl %3’ünü, en azından 2010/31/EU sayılı Direktif’le belirlenmiş minimum enerji performans gerekliliklerini karşılayacak şekilde yenileyeceklerini garanti edecekler. Bu %3 oranı, her yıl 1 Ocak tarihinde, üye devletin merkezi hükümeti tarafından kullanılan veya sahibi olunan, 500 metrekare üzeri toplam kullanılabilir alana sahip ve ulusal asgari enerji performans gerekliliklerini yerine getirmeyen binaların toplam taban alanı üzerinden hesaplanacak. Bu eşik 9 Temmuz 2015 itibariyle 250 metrekareye indirilecek. Üye devletler bu süreçte - yoğun renovasyonlar ve işgalcilerin davranışlarını değiştirmeye yönelik önlemler de dahil maliyet etkin başka önlemler almak gibi alternatif yaklaşımlara da yönelebilecekler.
 

EN-VER yükümlülük şeması açıklanacak

Üye devletler, ülkelerinde faaliyet gösteren enerji dağıtım şirketleri ve/veya perakende satış şirketlerinin 31 Aralık 2020 tarihine dek erişmekle yükümlü olacakları (nihai kullanımla ilgili kümülatif enerji tasarruf hedefini garanti eden) bir Enerji Verimliliği Yükümlülük Şeması açıklamak zorunda olacaklar. Bu tasarruf hedefi, 1 Ocak 2014’ten 31 Aralık 2020’ye dek her yıl, en azından elde edilen yeni tasarruflara denk olacak şekilde açıklanacak.  Bununla birlikte, belirtilen hedefe ulaşmak için Üye devletler, “eşdeğer alternatif önlemler” diye nitelenen esnek bazı önlemlerden oluşan paketler kullanma seçeneğine de sahip olacak. Ancak esneklik önlemlerin kullanımı, enerji tasarrufu hedeflemesinde miktar olarak %25'ten fazla bir azalmaya yol açamayacak.
 

Enerji denetimleri

Üye devletler, büyük işletmelerin Direktif’in yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içinde nitelikli ve/veya kalifiye uzmanlar tarafından bağımsız ve maliyet-etkin şekilde yürütülecek enerji denetimlerine tabi olmalarını ve bu denetimlerin - bir önceki denetim tarihinden itibaren - her dört yılda bir tekrarlanmasını sağlayacaklar.
Tüketicilerin gerçek tüketime dayalı olarak faturalandırılmaları: Nihai tüketicilerin, kendi enerji tüketimlerini düzenleyebilmelerine olanak sağlamak amacıyla, faturalandırmanın yılda en az bir kez gerçek tüketim temelinde düzenlenmesi zorunlu olacak ve fatura bilgileri en az üç ayda bir – istek üzerine veya tüketicinin elektronik fatura almayı tercih ettiği ortamda - hazır hale getirilecek. Sadece pişirme amaçlı olarak kullanılan doğal gaz, bu şarttan muaf tutulabilecek.
Isıtma ve soğutmada verimliliğin teşviki: Üye devletlerin 31 Aralık 2015’e kadar yüksek verimli kojenerasyon ve verimli merkezi ısıtma/soğutma uygulamaları potansiyeliyle ilgili kapsamlı bir değerlendirmeyi Komisyon’a bildirmeleri gerekecek. Üye devletler bu değerlendirme doğrultusunda ayrıca ekonomik fizibilite, teknik uygunluk ve iklim şartları temelinde, kendi bölgelerini kapsayan bir fayda-maliyet analizi de hazırlayacaklar.

 

İlave kamu politikası önlemleri

Enerji verimliliğine yönelik kamu politikası önlemleri aşağıda sıralanan araçları içerebilecek:  

Enerji ve CO2 vergilerini,

Finansman program ve araçlarını ya da mali teşvikleri,

Yasal düzenlemeleri, enerji verimli teknoloji ve tekniklerin kullanımına öncülük edecek gönüllülük anlaşmalarını,  

Ürün ve hizmetlerde enerji verimliliğinin geliştirilmesini amaçlayan standart ve normları,

Enerji etiketi şemalarını,

Enerji danışmanlık programları da dahil, eğitim ve öğretim programlarını.

Üye devletler, Enerji Verimliliği Yükümlülük Şeması hazırlamaya bir alternatif olarak - Direktif’te belirlenen kriterleri karşılamak koşuluyla - nihai tüketiciler arasında enerji tasarrufu sağlamaya yönelik başka politika önlemleri almayı da yeğleyebilecekler.


Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz